50 Năm từ thương hiệu tới sản phẩm - Barrisol Việt Nam
.
.