DangBai, Tác giả tại Barrisol Việt Nam - Trang 17 trên 17
.
.