Công trình trần in xuyên sáng Barrisol tại trường Đại Học VINUNI  - Barrisol Việt Nam
.
.