Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc Phòng - Barrisol Việt Nam
.
.