MB Grand Tower - 65 Lê Văn Lương, Hà Nội - Barrisol Việt Nam
.
.