Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương - Barrisol Việt Nam
.
.