Sáng tạo nghệ thuật của trần 3D Barrisol mang tên “Week- end of design” - Barrisol Việt Nam
.
.