One Thousand Museum - Công trình cuối cùng của Zaha Hadid - Barrisol Việt Nam
.
.