Ứng dụng trần căng Barrisol vào công trình bể bơi Vad-d’Europe ở Pháp - Barrisol Việt Nam
.
.