Tác phẩm nghệ thuật để đời với sự kết hợp của Barrisol và nhà thiết kế Ross Lovegrove - Barrisol Việt Nam
.
.