Trần xuyên sáng Barrisol – Ứng dụng trong mọi không gian -
.
.