Công trình trần xuyên sáng trên du thuyền Emerald Harmony - Barrisol Việt Nam
.
.