Phông xanh trường quay Barrisol - Barrisol Việt Nam
.
.